fbpx
Fenomen Prodüksiyon ve Organizasyon

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Fenomen Prodüksiyon ve Organizasyon Ltd. Şti olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirketimizin hizmetlerinden faydalanan kişiler dahil, şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. KVKK’nda tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve yasal mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetler ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak; Şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ile sözleşme imzaladığınız ve/veya Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerden faydalanmak amacıyla şirket telefonlarımızı veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kişisel verileriniz KVKK’nın 4.2. maddesinde belirtilen Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyularak işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz;

Şirketimizin Sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,  Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ve/veya şirketlerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılması :

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizin Sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ve/veya şirketlerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, yapımcı firmalara, Şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluşlara,  KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde

yerine getirebilmesi amaçları ile toplanmaktadır. Bu hukuki nedenle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK’nun 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız :

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız aşağıdaki gibidir;

* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme,

* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

KVKK’nun 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize direk elden veya Şirketimizin Officium Beytepe, Kanuni Sultan Süleyman Bul. Kat: 8 No: 89 Beytepe, Çankaya / Ankara  adresine posta veya noter yoluyla iletebilirsiniz. Talebiniz KVKK’nın 13/2. maddesi kapsamında, en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, taleplerinizin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, tarafınızdan Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.